Stručni rad: Primjena GDPR-a na poslovne modele kompanija izvan EU

U martu 2021. godine, putem online platforme (Educor) imao sam priliku učestvovati na V. Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske Unije – Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih” u organizaciji Istraživačkog centra “Think Tank” Banja Luka.

Na ovoj međunarodnoj naučnoj konferenciji prezentovao sam rad “Primjena GDPR-a na poslovne modele kompanija izvan EU – sa akcentom na regionalne softverske kompanije”, koji je prihvaćen od strane recezentskog odbora i uvršen u Zbornik radova (koji se nalazi na dnu ove objave).

Apstrakt stručnog rada:
Opšta regulativa o zaštiti podataka Evropske Unije (General Data Protection Regulation – GDPR) koju je usvojila Parlamentarna skupština EU 14. aprila 2016. godine a izvršenje i direktna primjena otpočela 25. maja 2018. godine, započela je jednu novu epohu u oblasti zaštite ličnih i senzitivnih podataka građana, u prvom redu građana EU, te motivisala i druge države izvan EU da unutar svojih nacionalnih zakonodavstava regulišu oblast prikupljanja, obrade i upotrebe podataka, po osnovu standarda koje je postavila sama regulativa. Regulativa ne uređuje direktno oblast informacione, odnosno kibernetičke, bezbjednosti kako je i navedenu u preambuli regulative, nego ista se bavi zaštitom ličnih i senzitivnih podataka građana EU, na način da reguliše proces prikupljanja, skladištenja, obrade i upotrebe istih u javne ili poslovne svrhe, bez obzira da li se navedeni procesi realizuju unutar ili izvan teritorijalnih granica EU, što predstavlja jednu od posebnosti regulative. Regulativa se odnosi na sve subjekte i izvan EU a koji se bave, odnosno vrše prikupljanje, obradu, skladištenje i upotrebu podataka građana EU, pri čemu regulativa definiše široko termin građana EU, odnosno prema regulativi građani EU nisu samo građani koji imaju državljanstvo neke od država članica EU nego i svi oni koji borave duži vremenski period na teritoriji EU, a razlozi za boravak biti rad, istraživanje, liječenje i slično. S tim u vezi svi subjekti izvan EU dužni su, da ukoliko se vrše prikupljanje i obradu podataka građana EU, svoje poslovanje usklade sa regulativom, u suprotnom mogu snositi pravne i druge sankcije.

Ključne riječi u radu:
GDPR, Opšta regulativa za zaštitu podataka EU, Zaštita ličnih podataka, Primjena GDPR-a izvan EU

Kompletan rad možete pročitati u Zborniku radova V. Međunarodne naučne konferencije “Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske Unije – Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih”, na strani 304.

Napomena: stručni rad je pisan početkom 2021. godine.

Kibernetička bezbjednost, cloud tehnologije i tech povezani blogovi, kreator Branko Petrović (2019 – 2024